کارگاه آموزش زبان بدن بازیگر در مقابل دوربین

کارگاه آموزشی

زبان بدن بازیگر در مقابل دوربین

همای سعادت
شروع دوره آموزشی در

موسسه همای سعادت

کارگاه زبان بدن بازیگر در مقابل دوربین 
شروع کارگاه : از 15 بهمن
10 جلسه 3 ساعته

مدرس : استاد مسعود آب پرور

Poster (3)