سعید دولتی (مدیرعامل / رئیس هیئت مدیره و مدیر بخش سینمایی)

علی اصغر عربشاهی (عضو هیئت مدیره و مدیر بخش موسیقی)

داریوش مختاری (عضو هیئت مدیره و مشاور مدیر عامل)

حمیدرضا بلورچی (عضو هیئت مدیره و مدیر مالی)